ProfitAd Effectively earnings

Ogólne Warunki Umowy

Postanowienia ogólne i definicje

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy określają warunki współpracy pomiędzy niżej zdefiniowanym Wydawcą i Zamawiającym, dotyczącej zamieszczenia na stronach (witrynach) internetowych Wydawcy reklam Zamawiającego.

Wydawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, mającą pełne prawa dysponowania powierzchniami reklamowymi lub będąca właścicielem strony (witryny) internetowej, na której zamieszczane będą, w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Umowy, Regulamin rplatformy reklamowej profitad.net/Umowę dotyczącą współpracy reklamowej, reklamy Zamawiającego.

Zamawiającym jest Właściciel serwisu Profitad.net.

Zamawiający i Wydawca nazywani są też „Stroną”, a łącznie „Stronami”.

Reklama dotyczy strony internetowej programu komputerowego umożliwiającego pobieranie plików video z youtube.com przez jego użytkowników – m.in. osoby odwiedzające stronę/ny internetową Wydawcy.

Celem współpracy jest udostępnienie Użytkownikom strony internetowej Wydawcy możliwości wejścia na stronę Zamawiającego, i pobierania video z youtube.com za pomocą programu Zamawiającego. Program, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być modyfikowany przez Zamawiającego w okresie trwania współpracy Stron, jednak modyfikacje te nie mogą zmieniać jego podstawowej funkcjonalności. Program służy wyłącznie do pobrania pliku video z youtube.com, który to plik jest pobierany na podstawie wpisanego linka przez użytkownika.

Zamieszanie reklam Zamawiającego na stronie (witrynie) internetowej Wydawcy dokonywane jest w oparciu o Umowę dotyczącą współpracy reklamowej zawartą pomiędzy Wydawcą a Zamawiającym w formie pisemnej („Umowa”) lub zaakceptowanie przez Wydawcę, w formie elektronicznej, na stronie (witrynie) internetowej Zamawiającego zamieszczonego tam regulaminu („Regulamin”).

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy są integralną częścią Umowy lub Regulaminu, w zależności od tego według jakiego tryby (Umowa czy Regulamin) dochodzi do nawiązania współpracy pomiędzy Stronami.

Użytkownikiem jest każda osoba, która wykonuje określoną akcję (zazwyczaj jest to kliknięcie w daną reklamę, opublikowaną na stronie Wydawcy, będącą odnośnikiem do strony Reklamodawcy, który za nią [akcję] płaci).

Cookie (plik Cookie) - informacja tekstowa zapisywana na twardym dysku komputera Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej, pozwalająca śledzić czynności wykonywane przez Użytkownika będące przedmiotem współpracy pomiędzy Stronami. Czas życia pliku Cookie wynosi 30 dni.

Przedmiot umowy

Przedmiotem współpracy pomiędzy Wydawcą a Zamawiającym jest reklama programu umożliwiającego pobieranie video z youtube.com realizowana na zasadach określonych w Umowie lub Regulaminie i niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy.

Pojęcie „reklamy” odnosi się do - buttonów reklamowych, bannerów reklamowych, reklam displeyowych o różnych formatach, linków reklamowych oraz każdej innej formy reklamy na stronie Wydawcy.

Prawa i obwiązki Stron

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sposób ukazania reklamy na stronie Wydawcy, z wyjątkiem przekazanych za pośrednictwem poczty polskiej zaleceń dotyczących ułożenia reklamy na stronie Wydawcy. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za opis reklamy i jej treść oraz treści towarzyszące, zamieszone na stronie przez Wydawcę.

Zamawiający zaleca, aby Wydawca umieścił w treści reklamy opis umożliwiający rozpoznanie przez Użytkownika, że przedmiotem reklamy jest program do pobierania video z youtube.com, a ich ewentualne pobranie przez Użytkownika dokonywane jest na jego odpowiedzialność. Wszelka ewentualna odpowiedzialność Zamawiającego, w tym z tytułu naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, jak też i wobec osób trzecich zgłaszających jakiekolwiek roszczenia, w razie braku zastosowania się do tego zalecenia przez Wydawcę, obciąża Wydawcę.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za treść zmiennej tytułowej zamieszczonej reklamy, której edytowanie należy wyłącznie do uprawnień Wydawcy.

Za treść i sposób ukazania reklamy na stronie (witrynie) internetowej) Wydawcy odpowiedzialność ponosi Wydawca, który treść tę i sposób jej ukazania opracowuje.

Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki swoich działań związanych z umieszczeniem reklamy na stronie Wydawcy, niezgodnych z przepisami prawa lub umową.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w funkcjonowaniu programu na stronie internetowej Wydawcy, które wynikają z nieprawidłowego funkcjonowania łączy internetowych, z nieprawidłowego wprowadzenia danych klienta, autoryzacji, chwilowej niedostępności usług dostawców zewnętrznych, brakiem zasilania lub wpływem innych czynników niezależnych od Zamawiającego.

Wydawca zobowiązuje się do przestrzegania prawa polskiego, prawa wspólnotowego i wiążącego Polskę prawa międzynarodowego, zasad współżycia społecznego, zasad niepisanej etyki zawodowej, zasad moralnych i etycznych w zakresie wykonania obowiązków wynikających ze współpracy Stron.

Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność strony Wydawcy ze wszystkimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Wydawca zobowiązuje się do prowadzenia strony/ny internetowej w sposób należyty i staranny. Wyjątkiem są sytuację niezależne od Wydawcy.

Wydawca zobowiązuje się do nie reklamowania serwisów konkurencyjnych pobierających płatności SMS (MO/MT).

Wydawca zobowiązuje się do wstawienia w stopce strony lub w innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu buttonu zawierającego link polecający do serwisu Zamawiającego.

Wydawca oświadcza, że jego strona/ny internetowa, na której jest i będzie zamieszczana reklama Zamawiającego, nie zawiera treści pornograficznych, zakazanych prawem lub naruszających prawa osób trzecich.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w sieci Internet na stronie wydawcy, a w szczególności treści niezgodne z obowiązującym prawem lub naruszających prawnie chroniony interes osób trzecich. Zamawiający nie odpowiada też za sposób wykorzystania strony typu langing page oraz programu dostępnego na stronie Zamawiającego.

Zamawiający nie ponosi też odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usługi, przypadki naruszenia danych lub utratę danych w systemie przetwarzania informacji, wady w systemie bezpieczeństwa lub wirusy oraz inne szkodliwe komponenty oprogramowania lub za jakiekolwiek szkody w usłudze, oprogramowaniu Wydawcy i/lub stronie docelowej programu afiliacyjnego lub w witrynie Zamawiającego spowodowane szkodliwym oprogramowaniem oraz za jakiekolwiek błędy w implementacji kodów na stronie/nach Wydawcy lub za określoną funkcję linków.

Zasady rozliczeń

Zasady rozliczeń określa Umowa lub Regulamin.

Poufność

W czasie obowiązywania Umowy jak również po jej wykonaniu obie Strony zobowiązują się zachować poufność i nie ujawniać warunków Umowy oraz wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego i Wydawcy uzyskanych przy realizacji Umowy, z wyjątkiem sytuacji, w której jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz niezbędne dla realizacji Umowy.

Informacje wskazane w ust. 1 powyżej będą traktowane jako w pełni poufne i stanowiące tajemnicę obu Stron umowy w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak również innych przepisów prawa, w tym stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu nadanym przepisami prawa polskiego.

Obowiązek zachowania poufności ciąży na Wydawcy i Zamawiającym również po zakończeniu obowiązywania Umowy przez czas nieoznaczony.

W przypadku naruszenia obowiązku poufności, o którym mowa w § 5. Umowy, Strona ujawniająca poufne informacje wypłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 50.000 USD (słownie:pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich) za każdy przypadek naruszenia.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności zawarte w Kodeksie Cywilnym, prawie autorskim oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wydawca i Zamawiający zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku ze współpracą reklamową.

W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym dla rozwiązania sporu jest Sąd wybrany przez Profitad.net.

Ogólne Warunki umowy są integralną częścią Umowy/Regulaminu zawartej pomiędzy Wydawcą a Zamawiającym.

W razie sprzeczności pomiędzy Umową lub Regulaminem (inne uregulowanie podobnych zagadnień) a niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umowy decydują zapisu Umowy lub Regulaminu.

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy i Regulamin dostępny jest na stronie Zamawiającego: http://profitad.net/terms, http://profitad.net/terms_general.

Strony oświadczają, ze zapoznały się z tekstem Ogólnym warunków umowy i zawierają Umowę z wolą rzetelnego wypełnienia jej wszystkich postanowień oraz postanowień niniejszych Ogólnych warunków umowy. Wydawca dodatkowo oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszych Ogólnych Warunków Umowy i je akceptuje.

Zamawiający może dokonać samodzielnej zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Umowy, zawiadamiając o tym Wydawcę i publikując treść zmienionych Ogólnych Warunków Umowy na stronie http://profitad.net/terms_general. Oraz dokładnie pod adresem http://profitad.net/terms_general. W takiej sytuacji, jeśli Wydawca zmian tych nie akceptuje, może wypowiedzieć Umowę/Regulamin na zasadach przewidzianych w tych dokumentach.